Кристалооптика

Кристалооптика (от грц.
krystallos — лед, и оптика).

Плеохроизъм — изменение на цвета на
веществото в преминаваща светлина в
зависимост от направлението на
разпространение и поляризирането на
тази светлина.

Кристалооптиката е междинна (гранична) наука между оптиката и кристалофизиката. Тя изучава законите за разпространение на светлината в кристалите. Важни явления, разглеждани в кристалооптиката, са двойно лъчепречупване, поляризация на светлината, въртене на равнината на поляризация и плеохроизъм. Постиженията на кристалооптиката намират приложение при създаването на различни уреди — оптични модулатори, оптични дефлектори и др.

Вж. Кристалофизика и Оптика.