Експериментална физика

Експериментална физика (от лат.
experimentum — експеримент, и физика).

Експерименталната (опитната) физика е „разтворена“ във всички физични науки. Тя обхваща опитите, извършвани както при откриването на нови, неизвестни досега природни явления и процеси, така и при проверката на известни физични закони. В нея са включени и обясненията, постулатите и теориите, изведени при различни експерименти и наблюдения. Докато в древността опитите се осъществяват с относително прости уреди, днес съвременната експериментална физика използва различна измервателна и изчислителна техника, в това число мощни електронноизчислителни машини (ЕИМ), с които не само се обработват много бързо огромни количества данни, получавани при опитите, но и се осигуряват наблюденията върху някои редки процеси, както и откриването на важни закономерности. Изследванията в някои отдели на физиката — физика на елементарните частици, ядрена физика, квантова електроника, са насочени към изучаването на процеси и явления, достъпни само за комплексни и прецизни уреди.

Пример за съоръжения на съвременната експериментална физика са гигантските радиотелескопи, които дават възможност да се регистрират нови обекти и процеси във Вселената — пулсари, избухвания на свръхнови звезди, радиогалактики и др.

Със съветската инсталация „Токамак 10″
е постигната, макар и за много кратко
време, температура от порядъка на 90
млн. градуса

Днес най-голям интерес предизвикват инсталациите, използвани за изучаване на явленията при управляемия термоядрен синтез, от който се очаква да превърне заплахата от енергиен глад в спомен за човечеството. Резултатите, получавани при прилагането на нова техника, много често водят до появата и на нови теории, които предлагат по-задълбочено проникване в същността на много процеси. Така се появяват дори нови области на техниката, т. е. получава се „верижен процес“. Ярък пример за това е развитието на микроелектрониката: откритията в областта на физиката на твърдото тяло намират приложение в електрониката, която стремително намалява размерите на приборите си.

Днес на площ от няколко сантиметра
може да се разположи
електронноизчислителна машина, която
е заемала площ от около 150 m².

У нас експерименталната физика се развива в академични и ведомствени институти, както и във Физическия факултет на СУ „Кл. Охридски“.

Вж. Космогония. Космология и Ядрена физика.