Астрофизика

Астрофизика (от грц. astron –
звезда, и физика).

Астрофизиката изучава физичната природа и еволюцията на космичните обекти, включително на Вселената като цяло чрез наблюдения — практическа астрофизика, и чрез интерпретацията им — теоретична астрофизика. През последните десетилетия тази наука става водещо направление в астрономията. Определящ принос за развитието й имат въвеждането на телескопа в астрономичните наблюдения в началото на XVII в., откриването на спектралния анализ и изобретяването на фотографията през XIX в., възникването на фотоелектричните измервания, радиоастрономията и извънатмосферната астрономия през XX в.

Большой телескоп азимутальный
Большой телескоп азимутальный (БТА) е с диаметър на огледалото 6 m
Разнообразни са методите, които се прилагат в практическата астрофизика: фотометрия, спектроскопия, фотография и др. Използването на принципно нови методи довежда до създаването и на нови раздели от астрофизиката: радиоастрономия, извънатмосферна астрономия и др. Въвеждането на нови типове светоприемна апаратура — усъвършенствани фотоемулсии, фотоелектронни светоприемници (например електроннооптични преобразуватели, телевизионни устройства, прибори със зарядова връзка — ПЗС — и др.) заедно с използването на съвременни ЕИМ в голяма степен увеличава възможностите за детайлно изследване на небесните обекти. Голям е приносът на учените, които работят в специалната астрофизична обсерватория (CAO) на АН на СССР. Най-големият оптичен телескоп в света е произведен в СССР и разположен в Северен Кавказ. Успоредно с развитието на методите на практическата астрофизика, прогреса на физиката и особено на теорията на строежа и излъчването на атомите големи успехи достига и теоретичната астрофизика. Тя се подразделя според обектите на изследване на физика на звездите, на Слънцето (хелиофизика), на планетите, на мъглявините, на космичните лъчи и др. Голям принос в развитието й имат американецът от индийски произход Субраманиан Чандрасекар, индиецът Мегнад Саха, съветският учен Виктор Амазаспович Амбарцумян и др.

Вж. Космогония. Космология и Хелиофизика.