Акустика

Акустика – от гръцки акоио – слушам

Акустиката е област от науката, която изследва явленията и закономерностите при възникването, разпространяването и взаимодействията на механичните трептения и вълни. Първите исторически сведения за акустиката датират от VI в. пр. н. е. и са свързани с името на Питагор, който изучава зависимостта между дължината на струните на музикалните инструменти и звученето им. По-късно Аристотел изказва идеята, че звукът се разпространява чрез свиване и разпускане на материалната среда, а ехото е резултат от звуковото отражение.

Томас Йънг
Томас Йънг (1773-1829) е английски физик, развил вълновата теория на звука и светлината. Пръв посочва, че при наслагването на звукови вълни може да се получи отслабване или усилване на звука, т. нар. интерференция на звука. Работи в областта на оптиката, механиката, теорията на еластичността и др.
През XVII в. Галилео Галилей и Марен Мерсен установяват, че височината на тоновете е свързана с честотата на трептене на звучащите тела, а през 1739г. Леонард Ойлер определя граници на честотите, които се възприемат от човешкото ухо. Акустиката се развива бурно през XIX в., когато с трудовете на Томас Йънг „Опити и проблеми свързани със звука и светлината”, на Херман Хелмьолц „Възприемане на тоновете” и на лорд Релей (Джон Стрът) „Теория на звука” завършва развитието на класическата акустика.

Нов етап в развитието на акустиката е широкото навлизане на радиосъобщенията, което дава силен тласък особено на практическите и приложения. В резултат на това днешната акустика е обширна наука с две направления – обща (физична) и приложна акустика.

Леонард Ойлер
Леонард Ойлер (1707 – 1783) е швейцарски математик. Публикува 800 научни труда в областта на математиката, математическата физика, механиката, теорията на еластичността и др. Работи над задачите за трептенията на струна и мембрана
Общата акустика е всъщност физика на механичните трептения и вълни и се занимава с всички въпроси от общофизичен характер. Тя има много общи проблеми и методи с оптиката (физиката на електромагнитните трептения и вълни). Тази аналогия често е използвана с успех в процеса на развитието на тези две науки: открития, направени първо в едната област, се обобщават и за другата, а явленията и в двете области се описват с еднакъв математичен апарат. Това е причината в списъка с акустичните елементи да се срещат акустични филтри, бленди, лещи и т.н. В общата акустика има различни области, изследванията в които се правят чрез специфични теоретични и експериментални методи, например линейната и нелинейната акустика (изследват се акустични вълни с малка, съответно с голяма амплитуда),акустика на непрекъснати среди и молекулна акустика (дължината на акустичната вълна е много по-голяма, съответно е съизмерима с междумолекулните разстояния в средата на разпространяване на вълната), твърдотелна и флуидна акустика (в зависимост от средата, в която се изследват акустичните вълни) и т. н.

Херман Хелмхолц
Херман Хелмхолц (1821-1894) е немски физик, работил в областта на електрохимията, физиологията на зрението и слуха, оптиката и др. Основните му трудове са: „Учение за възприемането на звука“, „Ръководство по физиологическа оптика“, „За запазването на силата“.
Приложната акустика изследва акустичните явления от гледна точка на практическото им приложение и има много области, често твърде отдалечени една от друга.

Физиологичната акустика се занимава с проблемите на устройството на слуха и звуково-говорния апарат на хората и животните, архитектурната акустика – с проблемите на звукоизолацията и предаването и възприемането на звук в помещения, зали, тетри (с нея се срещаме най-често).

Музикалната акустика изучава и оптимизира музикалните инструменти. Чрез нея и с помощта електронноизчислителните машини се създават неразличими по звучене и тембър двойници на инструментите, правени от старите майстори.

Електроакустиката разработва микрофони, високоговорители и устройства за звукозапис, звуковъзпроизвеждане и радиоразпространение.

Лорд Релей
Лорд Релей (1842 – 1919) е английски физик, работил в областта на теорията на трептенията, газодинамиката, теория на еластичността и др. Лауреат на Нобелова награда (1904).
Хидроакустиката изследва разпространението на звук във водна среда (по-специално в океаните и моретата). Постиженията и са в основата на подводната звукова връзка, предсказването на морски бури и земетресения, търсенето на рибни пасажи и потънали кораби.