Теория на еластичността

Теорията на еластичността е раздел на механиката на непрекъснатите среди, в който се изучават обратимите деформации на телата, т. е. деформациите, които изчезват при снемане на натоварването.

Теория на еластичността (от грц.
theoria — наблюдение,
изследване, и elastikos който е
силен, да кара, да движи).

Най-общо еластичност е свойството на телата да се съпротивляват на изменението на формата и обема си при натоварване и да възвръщат тази форма и обем при разтоварване.

Габриел Ламе
Габриел Ламе (1795—1870). Автор на първия трактат по теория на еластичността „Лекции по математическа теория на еластичността на твърди тела“.
Основната задача на теорията на еластичността е определяне на преместванията, деформациите и напреженията в еластичните тела по зададено външно натоварване. Основният закон на теорията на еластичността е законът на Хук, според който тензорите на напрежението и деформацията в еластично тяло са свързани с линейна зависимост. Този закон в случая на едномерен опън има вида σ=Eε където σ е напрежението на опън, ε – относителното удължение, а Е — коефициентът на пропорционалност, наречен модул на Юнг.

Съвременното формулиране на основните закони и съотношения на теорията на еластичността е дадено от френските учени Клод Луи Мари Анри Навие (1785—1836) и Огюстен Луи Коши (1789—1857) в началото на XIX в. До края на този век с трудовете на Габриел Ламе, Адемар Жан-Клод Баре де Сен-Венан (1797—1857), Жозеф Валантен Бусинеск (1842—1929) и други теорията на еластичността се превръща в класическа математическа теория от голямо значение за строителството и техниката. Днес тя е теоретичната основа на пресмятанията на якост, деформируемост и устойчивост в строителното дело, авиостроенето и ракетостроенето, машиностроенето, минното дело и др.

Вж. Механика на непрекъснатите среди.