Комбинаторика

Комбинаторика (от лат. combino —
съединявам, свързвам).

Комбинаториката е дял на дискретната математика, в който се изучават начините за образуване на различни конфигурации (съединения) от елементите на дадени (обикновено крайни) множества и правилата за пресмятане броя на елементите на новополучените множества.

Магически квадрати
Магически квадрати

Комбинаторните задачи водят началото си още от древния Китай, където се увличали по съставянето на магически квадрати, в които предварително зададени числа трябва да се разположат така, че сумата на числата във всеки хоризонтален и вертикален ред, а също и във всеки от двата главни диагонала да бъде една и съща. Към комбинаториката се отнасят и много други, по-сложни конструкции, които възникват при изучаване на геометрични фигури, напр. в задачи за разрязване, покриване, разположение и т. н. Основоположник на съвременната комбинаторика е Л. Ойлер (1707 – 1783). Популярни са неговите задачи за разположения на фигури върху шахматна дъска, задачата за кьонигсбергските мостове. Отдавна предизвикват интерес задачата за търговския пътник, както и задачите за представяне на едно естествено число като сума от други числа с някакви свойства.

Поради сложност в изчисленията голям брой важни комбинаторни задачи от физиката, химията, биологията и други науки доскоро трудно се поддаваха на решение. С помощта на съвременните компютри обаче е достигнат значителен прогрес при анализа на комбинаторни схеми, които възникват в различни дялове на науката, техниката и икономиката.