Морис Але

Морис Але
Морис Але

АЛЕ (Allais), Морис (31.V. 1911, Париж – 10.X. 2010, Париж ) — френски икономист. Родителите му притежават малък магазин за сирене. Баща му умира в германски плен (1915). Але учи във Висшето политехническо училище (1931 — 1933); една година служи в армията като артилерист, завършва Националното минно училище в Париж. От 1937 работи като инженер в мините в Нант, през 1939 — 1940 участва във военните действия на Италианския фронт.

Директор е на Центъра за минна документация и статистика (1943 — 1948) и на изследователския отдел към Националния център за научни изследвания в Париж (1946 — 1980). Професор по теоретична икономика в Института по статистика на Парижкия университет (1947 — 1968), по-късно — във Висшата национална школа в Париж. В научните си изследвания (областта па прилежната икономика) е под влияние на философията на либерално настроени учени, като Алексис дьо Токвил, Леон Валрас, Вилфредо Парето и Джон Кейнс. Той работи в 4 направления: икономически мениджмънт, разпределение на доходите и данъците, монетарна политика, икономика на енергетиката, транспорта и минното дело. По отношение на икономическия мениджмънт Але е убеден, че равновесието на икономическите пазари се постига чрез голям внос на стоки.

Независимо от това, каква е икономиката (с обществена или част и а собственост), тя трябва да бъде организирана с децентрализирани икономически пазари, за да бъде ефективна и да използва най-добре ресурсите си. Научните му работи по приложна икономика се базират на теоретичен икономически анализ и са свързани с количествените аспекти на изследваните проблеми. Като член на Института за международни изследвания в Женева Але работи по проблемите: международни фактори за икономическо развитие, либерализация на международната търговия, монетарни условия на международните икономически отношения, икономически съюзи. Прави изследвания и сравнения върху реалните доходи и производителността ма труда във Франция, СССР и САЩ, като детайлно изучава икономиките на тези страни и анализира причините за различията в производителността на труда. През 1988 Але получава Нобеловата мемориална награда за икономически науки за „фундаментални изследвания в областта на теорията на пазарите и ефективността на изследване на ресурсите“.

Същевременно Але се занимава с история и физика. През 1961 — 1968 пише книгата „Essor et déclin des civilisations — Facteurs économiques“ („Въздигане и падение на цивилизациите — икономически фактори“). В областта на физиката работи върху проблемите на гравитацията, електромагнетизма и квантовата теория. Прави опити за създаване на параконично махало, за които получава награди от Френското дружество на астронавтите и от Американската фондация за изследване на гравитацията. Има много голям брой научни публикации в различни области на познанието.

Але е член на Международното иконометрично общество, Международния статистически институт, Нюйоркската Академия на Науките, почетен член е на Американската икономическа асоциация.