1.5. Историчност на живота

Всяко съвременно живо същество е резултат на продължителна биологична еволюция на рода, или филогенеза. Тя е необратима и еднократна. Молекулните основи на живота — нуклеиновите киселини и белтъците, са сложно изградени. По този начин повторното, независимо протичащо получаване на структурно еднакви молекули е малко вероятно и практически невъзможно. Еволюцията на живите организми също се осъществява в исторически изменяща се околна среда. Тя се основава на взаимодействието на двойката фактори — изменчивост и отбор.

Под изменчивост се разбира промяна и ново съчетание на генетичната информация. Наследствените изменения се означават като мутации, а новите комбинации от наследствени заложби, които се образуват, напр. в резултат на полови процеси — като рекомбинация.

Животът съществува при различни условия
Фиг. 1.5.0—1. Животът съществува при различни природни условия

Ключов процес за родовоисторическата еволюция е мутацията. Тези промени на наследствената информация дават множество различни наследствени типове, между които наследственият отбор обогатява и запазва само онези, които са най-приспособени към съответната среда, т. е. най-добре преживяват и се размножават. Отборът засяга признаците на организмите (техния фенотип), като предоставя на мутиралите индивиди (мутантите) с положителни качества по-големи шансове за преживяване. Образуването на мутанти се дължи на активни фактори, действащи върху клетката, а не подбиращи фактори в околната среда и продължава дори и когато степента на приспособяване вече е оптимална. Това води до широко разгръщане на дадена популация, до създаване на размножително обособена група индивиди. Те могат да завладяват нова жизнена среда, като едновременно с това стават по-сложни.

По този начин мутациите и рекомбинациите заедно с отбора тласкат еволюцията неотклонно напред, при това не само към по-добро приспособяване, но и към увеличаване на типовото разнообразие и на сложността на организация на организмите (фиг. 1.5.0—1).

В популациите са обединени изменящи се чрез мутация, подлежащи на отбор индивиди. В резултат на това популациите са основните еволюиращи системи на живота. Популации на няколко вида, които се намират в една и съща среда, се означават като биоценози.