1.4. Динамичен строеж на живите организми

Въз основа на изключително сложния строеж в организмите протичат по определен ред различни физични и химични процеси. Строежът и функцията образуват в живия организъм неразделно единство.