1.3. Морфологичен строеж на живите организми

Отделните съставни части на живите организми не са произволно разбъркани, а са обединени в сложни многомолекулни структури. Основна единица на живота е клетката. Тя има при повечето организми характерна форма. Едноклетъчните организми са изградени от една-единствена клетка. Многоклетъчните живи организми най-често са изградени от множество клетки. Човешкото тяло включва напр. около 1013 до 1014 високоспециализирани клетки, които от своя страна изграждат системи от тъкани и органи. По този начин живите организми са пространствено отграничени образувания, съставени от една или много клетки. Като индивиди те са в непрекъснато взаимодействие с околната среда.

Главна съставна част на всяка жива клетка е протоплазмата. Тя с слизесто-вискозна и съдържа около 80% вода. В нея са разтворени или суспендирани останалите ниско- и високомолекулни вещества. Изследването на протоплазмата на субклетъчно равнище показва, че тя е сложно устроена. Част от нейните молекули, особено макромолекулите и липидите, са подредени в нишки, зърна, мембрани и други сложни работни структури, т. нар. органели. Следователно клетките са подразделени в отделни реакционни пространства.

Определящи за протоплазмата са нейните специфични високомолекулни съединения — нуклеиновите киселини и белтъците. В макромолекулите верижно са вградени нискомолекулните съставки на нуклеиновите киселини — нуклеотидите, и на белтъците — аминокиселините. Така се образуват специфични последователности.