1.2. Материален състав на живите организми

Сложността на живите организми се проявява още в техния материален състав. Характерна за тях е наличността на апериодични органични макромолекули — нуклеиновите киселини и белтъците. Те са носители на специфична структурна подреденост. Тяхното неизменно предаване от поколение на поколение има огромно значение. Поради това те се разглеждат като носители на живота. Живите организми съдържат освен това голям брой органични химични съединения като: високо- и нискомолекулни въглехидрати, масти и мастоподобни вещества, нуклеотиди, порфирини, както и неорганични химични вещества — вода и неорганични соли, съотв. — йони.