1.1. Сложност на живота

Високоорганизираната структурна и функционална сложност е характерна за всички организми, дори и за най-просто устроените. Ето защо животът се разглежда като особена форма на движение на материята. Това свойство на живата материя разграничава биологията от физиката. Самостоятелността на биологията като наука за живота не се определя от това, че живите системи съдържат някаква особена „жизнена сила“, а изключително от факта, че организмите са извънредно сложно устроени. При изграждането на биологичните теории се използват понятия, различни от тези във физиката, например в квантовата физика. Такива понятия са наследственост, ген и много други.

Резултатите от досега изследваните биологични процеси и явления по принцип не показват, че те не се подчиняват на физични закони. Цел на молекулярната биология е да обяснява генетиката със закони на физиката, но тя е все още далеч от тази цел. Причината за това не е принципът, а изключителната сложност на биологичните структури и процеси. Точното квантовотеоретично разглеждане на сложните апериодични макро- молекули и днес създава все още големи затруднения, а това важи още повече за многомолекулните биологични структури. Поставя се под съмнение целесъобразността на опита да бъде изведена теорията за невероятно сложните живи системи от ат емната теория. Поне от съвременна гледна точка изглежда по-рационално непосредственото установяване на факти и тяхното използване за създаване на теории.

Принципната непознаваемост на биологичното с помощта на законите на физиката не изключва възможността принципите на физиката да намират израз в жизнените явления в определена, характерна за тях форма. Това важи напр. за оптимизиращия процеса на еволюцията принцип на ценността или присъщото на този процес преимуществено направление, които се поддават на извеждане по физичен път (6.1.1.3). В обобщение може да се каже, че животът е много сложно, но напълно естествено явление, за чието възникване не са необходими „свръхестествени“ виталистични сили.